Page 3 - Deksan_Katalog_2016
P. 3
D
E
Hidrolikli Kompas Sistemleri
K
.
Hydraulic Tipper System (Compas)
0

6
Türkiye’de Bir İlk !
First-ever in Turkiye by DEKSAN !!!,
2011 yılında yine çiftçilerimizin ve imalatçıların Not only Deksan is the first on using the COMPASS sys- 

büyük ihtiyacı olan ve ülkemizde ilk ürettiğimiz tem in Turkiye but also applied the system on trailers with 
hidrolikli kompas kaldırma sistemlerini zirai rö- dampers. This system can be used on Trucks, Pick-up 

mork damperlerine uyguladık. Bu uygulama ile trucks, TIRs or the vehicles lifting load. So, DEKSAN ap- 
emniyetli kaldırma, devirme ve istenilen devir- plied the compass systems with hydraulic , being pro- 
me açılarını yakaladık. Sistem 8-10lt yağla, 55-65 duced to faciliate the farmers and manufacturers needs, 

devirme açısı, 8-30 ton kaldırma gücüne sahiptir. to agricultural trailer dampers in 2011.
Römork damperlerimizde yeni ürettiğimiz strok Thanks to this system, we obtain the safer lifting, tipping 

kontrol valfleri sayesinde kompas sistemi ve rö- and the intended tipping angels. The system provides the 
mork damperlerinin kontrollü, emniyetli kullanı- 8 - 30 tons loading capacity with only 10-15 lt oil in 55-65 

mını sağladık.
tipping angels. Also, we ensure safer and controlled work- 
ing at compass systems and trailer dampers with stroke- 
DEKSAN Kompas sistemlerinin;
controlling valves that we’ve produced at trailer dampers.

Çok kademe Teleskopik Silindirlere göre avantajları.
1. Tek kademe oluşu, az yağla çalışması,
The advantages of DEKSAN Compass Systems vs tel- 

2. Kalkma ve inmesinin çabuk olması,
escopic cylinders:
3. Kalkarken ve inerken sıra şaşması olmaması,
• As it has only one stroke, it is worked with less oil

4. Çok yataklama ve keçeler olmadığı için tutukluk • Lifting and landing are faster.
ve keçe patlaması yoktur,
• There is no skipping on stroke while lifting and landing.
5. Tek kademe olduğu için boru şişmeleri yoktur, • As there are no bearings or seals stopage or damaged on 

6. Mil kromlu olduğu için paslanma yoktur,
seals never happens.
7. Sistemin bağlantı şeklinden dolayı şasenin sa- • As it has one stroke, there are no swellings on tube.

ğa-sola yatmasını önler,
• Rusting never happens as the shaft is chromium plated.
8. Uzun ömürlüdür, seri çalışır.
• The connection form of the system prevents tumbling to 

right-left of chassis. • It’s long-lasting and works fast.www.deksan.com.tr
5


   1   2   3   4   5